Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά ώστε να σας προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για το ρεύμα σας.

 

Η WATT+VOLT μέσω της παρούσας, ενημερώνει το χρήστη/επισκέπτη για τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας domain offers.ucc.gr και της ενέργειας που τρέχει σε συνεργασία με την εταιρεία «UNIVERSAL CONTACT CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» («UCC»).

Σκοπός της παρούσας είναι να παρασχεθεί στο χρήστη/επισκέπτη η απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την ως άνω ενέργεια αλλά και τη χρήση της παρούσας σελίδας offers.ucc.gr (στο εξής η «ιστοσελίδα»). Κάθε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από οιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και να μην συμμετάσχει στην εν λόγω ενέργεια. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ρητή, ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.

1. Περιγραφή ενέργειας

Η WATT+VOLT σε συνεργασία με την εταιρεία UNIVERSAL CONTACT CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. («UCC»), μπορεί να σας προσφέρει φθηνότερο ρεύμα για το σπίτι και την επιχείρησή σας καθώς και δώρα.
Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την ενέργεια αυτή θα χρειασθεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα σχετικά πεδία της ιστοσελίδας. Σημειώνεται πως η καταχώριση της διεύθυνσης email είναι προαιρετική.
Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία αυτά η UCC θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά, ώστε να σας ενημερώσει αναλυτικά για τα προγράμματα της WATT+VOLT και τις προνομιακές προσφορές που είναι διαθέσιμες για εσάς.
Τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, θα είναι διαθέσιμα και στη WATT+VOLT η οποία ενδεχομένως να επικοινωνεί μαζί σας για τους σκοπούς της παρούσας ενέργειας καθώς και για τυχόν προωθητικούς σκοπούς μελλοντικά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Εφόσον ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα της WATT+VOLT, και προχωρήσουμε σε σύναψη Αίτησης - Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Αίτησης - Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, η WATT+VOLT θα σας αποστείλει το κάτωθι αναφερόμενο Δώρο, μετά την έκδοση, στο όνομά σας, του πρώτου (1ου) Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος ή Φυσικού Αερίου.
Το Δώρο της παρούσας ενέργειας είναι ένα υπερσύγχρονο power bank και διατίθεται μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Έκαστος πελάτης της WATT+VOLT - δικαιούχος θα εξασφαλίζει τόσα Δώρα όσες και οι συμμετοχές του στην παρούσα ενέργεια.
Ρητά διευκρινίζεται πως η υπογραφή κάθε Αίτησης - Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Αίτησης - Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου που οδηγεί σε εκπροσώπηση παροχής από τη WATT+VOLT δίνει το δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια για τον αντίστοιχο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικό κωδικό αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου, που αφορά. Ήτοι, στην περίπτωση αυτή για κάθε αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτρονικό κωδικό αναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) φυσικού αερίου θα εξασφαλίζεται και μία (1) συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια.
Τα Δώρα, ως εκτίθενται ανωτέρω, αποτελούν ιδιοκτησία της WATT+VOLT και σε καμία περίπτωση δεν έχουν παραδοθεί στη WATT+VOLT εν είδει χορηγίας ή δυνάμει έτερης συμφωνίας από τους προμηθευτές ή εμπόρους τους.
Κάθε Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο ή/και προϊόν της WATT+VOLT ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης.
Η WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών δικαιούχων των Δώρων.
Η ευθύνη της WATT+VOLT περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της WATT+VOLT και της UCC.
Με την παρέλευση της παράδοσης των Δώρων στους δικαιούχους, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της WATT+VOLT παύει να υφίσταται. Η WATT+VOLT δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Δώρων, τις ιδιότητες που αυτά αναγράφουν ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτών.
Κατόπιν της παράδοσης των Δώρων, η WATT+VOLT απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και δικαιούχων των Δώρων, οι δε δικαιούχοι των Δώρων ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της WATT+VOLT, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας.

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας και ειδικότερα οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εμπορικών σημάτων, των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων και γενικά κάθε είδους αρχείων σε σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της WATT+VOLT και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993), εξαιρουμένων των προστατευόμενων δικαιωμάτων τρίτων. Επιπρόσθετα, τα ονόματα που δίνονται στα προϊόντα της WATT+VOLT, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν, αποτελούν είτε κατοχυρωμένα σήματα, είτε ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα της ιστοσελίδας. Προστατεύονται δε, από τις σχετικές ελληνικές και κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της WATT+VOLT ή/και της UCC, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της WATT+VOLT, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

3. Υποχρεώσεις του χρήστη/επισκέπτη

Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην παραβαίνει και να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Δηλώνει δε υπεύθυνα, ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για να δημοσιεύσει και να μεταδώσει ή διαθέσει με άλλους τρόπους περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό ή να εκφράσει μέσω αυτού εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα της WATT+VOLT και εν γένει στη WATT+VOLT ή/και τη UCC, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Σε περίπτωση που η WATT+VOLT ή/και η UCC εμπλακούν σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθούν να καταβάλουν σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη/επισκέπτη, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου την WATT+VOLT ή/και τη UCC.

4. Δήλωση της WATT+VOLT και Περιορισμός Ευθύνης

H WATT+VOLT δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, των φωτογραφιών (απόδοση χρωμάτων, κλπ) , ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ως άνω πληροφοριών. Η WATT+VOLT καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της, να διέπονται από ακρίβεια, εγκυρότητα, σαφήνεια και ορθότητα, προκειμένου οι χρήστες/επισκέπτες να σχηματίζουν κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα για τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες της WATT+VOLT.

Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η WATT+VOLT δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. Η WATT+VOLT θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα. Η WATT+VOLT δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καταστροφές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών

Η WATT+VOLT αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Notice) που είναι αναρτημένη στο πεδίο Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6. Διόδευση σε Διαδικτυακούς Τόπους Τρίτων

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων, "δεσμών", hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners.

Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους.

Η WATT+VOLT δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη.

Η WATT+VOLT σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Επίσης, η WATT+VOLT δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

7. Χρήση Cookies

Ως Cookies, ορίζονται τα μικρά αρχεία κειμένου, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“web browser”) του χρήστη στον αποστολέα.

Αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση Cookies στην ιστοσελίδα και τις επιλογές σας είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Χρήσης Cookies (Cookies Policy) στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας.

8. Υποδείγματα Συμβάσεων/Αιτήσεων Συνδρομητή

Τα υποδείγματα συμβάσεων που τυχόν εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών, δύνανται να αντικαθίστανται/τροποποιούνται/καταργούνται οποτεδήποτε από τη WATT+VOLT, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται σε αυτήν.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα αυτά των Αθηνών.

10. Λοιπές Διατάξεις

Η τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της WATT+VOLT να ασκήσει τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματα της αποδυναμώνονται.

Άπαντες οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Δύνανται δε, να τροποποιηθούν εγγράφως.

Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων της παρούσας.

11. Τροποποίηση των όρων

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δύνανται να ανανεωθούν και να τροποποιηθούν από την WATT+VOLT ολικά ή μερικά, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο χρήστης/επισκέπτης, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, οφείλει να ελέγχει για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με την παρούσα.